Cảng vụ Đà Nẵng

Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 31/03/2023

Kế hoạch tàu đến cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian đến Vị trí đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian rời Vị trí neo đậu Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 NHÀ BÈ 06 VIET NAM 107.48 4158 6788.16 7.04 31/03/2023 08:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Mỹ Khê (MK), Phao Mỹ Khê Luồng Đà Nẵng VITACO DA NANG/TRAN BINH QUANG HUY
2 MSC IDA II LIBERIA 195.6 26050 30442 0 31/03/2023 01:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng CTY TNHH MSC VIET NAM

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian điều động Vị trí neo đậu từ Vị trí neo đậu đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 TRƯỜNG THÀNH 116 VIET NAM 61.6 729 1491.9 0 31/03/2023 07:30 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Hải Sơn (X50), X50 Luồng Đà Nẵng
2 THỊNH LONG 36 VIET NAM 79.14 1598 3155.6 5.3 31/03/2023 08:30 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Hải Sơn (X50), X50 Luồng Đà Nẵng Công Ty TNHH Xăng Dầu Thịnh Long