Cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 31/03/2023

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 00:00 HAI NAM 67 3,5 79,5 3.080 N/A HON DAU DUNG QUAT CTY TNHH HAI NAM
2 02:00 NASICO NAVIGATOR 7,7 134,3 7.278 HC34,44 LH CHUA VE CUA LO CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
3 06:30 THAI BINH OIL 4,5 117,4 9.941 689,BD2 LH HAI LINH DUNG QUAT CTY CPTM DUC THO
4 08:00 TRUONG MINH DRAGON 4,7 136,4 13.254 689,DX1 LH DOAN XA QUANG NINH CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
5 09:30 HERON 5,4 116,9 6.954 LH LACH HUYEN 2 CHINA CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
6 10:00 HUONG ANH 68 2,4 76 2.422 VC TLVC HAI DUONG CTY TNHH TM VTB HUONG ANH
7 11:00 XIN WEN ZHOU 10,5 255,1 67.052 TC86,99 LH HICT CHINA CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
8 20:00 MORNING VINAFCO 8,4 115 8.721 HC43,54 LH CHUA VE DA NANG CTY CP VTB VINAFCO

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 01:30 VENUS GAS 5,2 99,9 3.695 TP2,3 LH LACH HUYEN 2 EURO DINH VU CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
2 01:30 HP2.168 (SB) 2,2 65 1.425 BD 19 - 9 BACH DANG CTY TNHH VT THUY BO HAI HA
3 02:30 HERON 5,4 116,9 6.954 TP2,3 LH EURO DINH VU LACH HUYEN 2 CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG

Kế hoạch tàu vào cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 01:30 HAIAN TIME 8,3 161,9 18.055 HA19,35 LH HUE HAI AN CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
2 01:30 TM-HAI HA PETRO 6,2 104 4.813 689,BD2 LH THAI BINH 19 - 9 CTY TNHH VT THUY BO HAI HA
3 01:30 EVER CONCERT 8,7 172 22.377 DV6,9,970KW LH HONG KONG VIP GREEN PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
4 01:30 MAERSK NUSSFJORD 8,1 171,9 28.697 DT,HC36,935KW LH THAILAND TAN VU CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
5 02:00 STAR EXPLORER 7,8 141 12.265 SK,ST LH HONG KONG GREEN PORT VOSA HẢI PHÒNG.
6 02:00 MORNING VINAFCO 7,9 115 8.721 HC43,54 LH SAI GON CHUA VE CTY CP VTB VINAFCO
7 03:30 LE CONG 7,5 182,7 29.109 DT,36 LH CHINA TAN VU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
8 05:30 WAN HAI 102 8,2 144,1 11.921 HC36,44 LH TAIWAN TAN VU CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
9 05:30 JADE STAR 15 6 91,9 4.998 689,BD2 LH THANH HOA K99 CTY CPTM DUC THO
10 09:00 MINH HANG 222 (SB) 3,9 95 4.735 LH NGHI SON TLVC CTY TNHH VAN TAI MINH HANG
11 09:30 GREAT LADY 6,6 118 7.130 689,BD2 LH CHINA HAI LINH CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
12 10:00 TRAN MINH 36 6,6 92,3 5.355 HC44,47 LH VUNG TAU HOANG DIEU CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
13 17:00 HIEP HUNG 89 5 79,8 3.148 LH AN GIANG TIEN MANH CTY TNHH VTB HUNG PHUC
14 19:30 KOTA JAYA 7,4 193 24.921 HA35,TP3,1435HP LH SAI GON NAM DINH VU CN CTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
15 20:00 DONGJIN CONTINENTAL 8,3 141 12.332 SK,ST LH KOREA GREEN PORT CN CTY CP TRANSIMEX TAI HA NOI
16 20:30 MSC GRETA III 8,9 210,9 38.636 TC86,A8 LH CHINA HICT CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU

Kế hoạch tàu qua luồng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến
1 03:00 HAI LINH 19 (SB) 3 79,7 3.663 LH BEN KIEN THAI BINH
2 05:30 TIEN HUNG 99 (SB) 2,3 70 1.918 CT BEN KIEN QUANG NINH
3 06:00 HOANG BACH 01 (SB) 4 64,5 1.956 LH BACH DANG QUANG NAM
4 13:00 TAN THUY 01 (SB) 2,7 79,8 3.259 LH QUANG NGAI GIA DUC
5 13:00 THANH DAT 228 (SB) 4,5 79,1 3.325 LH DUNG QUAT HAI DUONG