cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 21/02/2020

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

00:00 GAS STELLAR 4.60 96.20 3866 CL15.18 LH DAI HAI DUNG QUAT FGAS PETROL., JSC
00:00 TIEN PHONG 03 2.80 30.80 85.10 CT PTSC DV QUANG NINH CTY CP DV HANG HAI HAI AU
00:30 KOTA JASA 7.40 193.03 24924 HL699,TP03,1435HP LH NHDV CHINA CTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
03:00 SOFIA EXPRESS 12.80 335 104007 A8,86,TC62,DT,3353HP LH HICT CHINA CTY TNHH ISS - GEMADEPT
04:30 NORDEMILIA 9 169.99 23673 DT,HC45 LH TV QUY NHON CN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
04:30 WAN HAI 175 9 172.10 22171 TNK1,HC36 LH TV CHINA CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
04:30 PREMIER 8.60 143.80 12473 HA17.19 LH PTSC DV SAI GON CTY CP HANG HAI VSICO
04:30 BIENDONG FREIGHTER 7.80 124.81 7000 HC36.54 LH TV CHINA DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
04:30 HAI LINH 02 6 118.06 11394 HA18.19 LH HAI LINH THANH HOA CTY TNHH HAI LINH
06:00 SPINNAKER SW 6.50 175 31657 DX,HL699,TP2 LH DOAN XA DUNG QUAT CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:00 QUAN YUAN 5 3.20 99.80 4674 HC28.47 LH CHP CHINA CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
06:00 VIET PHU 16 4.90 74.70 2367 LH DAP LONG AN CTY CP VIET PHU
09:00 VIET HUNG 16 (SB) 1.90 63.84 1557 CT BACH DANG QUANG NINH CTY CP VIET HUNG
10:00 VICTORIA 08 3.50 91.94 5236.30 HC28.47 LH CHP QUANG NINH CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
12:00 DAREEN 6 139.95 7285 HA17.19 LH CANG CA HL SAI GON CTY TNHH DAI LY VA TIEP VAN MEGASTAR
12:30 HAI HA 558 3.20 78.63 2828.70 LH K99 THAI BINH CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
12:30 VIETSUN PACIFIC 6.90 124.12 7057 HA18,TP2 LH C128 SAI GON CTY TNHH LE PHAM
14:30 BLUE OCEAN 01 4.50 96.72 4939.90 HC44,54 LH BEN CANG XANG DAU 19 - 9 THANH HOA CTY CPTM DUC THO
18:30 MAERSK WILMINGTON 7 171.90 21413 TNK1,HC36 LH TV CHINA CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
20:30 GREEN OCEAN 7.70 172 22291 TP02.03,1000KW LH DV(CP) CHINA CTY TNHH MTV VIETFRACHT HP
22:00 HO FUA 4 118.91 11600 FR01.03 LH NMFR QUANG NINH CTY CO PHAN VIET LONG - CN HAI PHONG
22:30 TAN CANG FOUNDATION 7.50 112.51 7040 HL689.BD2 LH C128 SAI GON CN CTY CP VTB TAN CANG

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

03:00 VIET HUNG 16 (SB) 1.90 63.84 1557 BD VIPG.PORT BACH DANG CTY CP VIET HUNG
07:30 BAY PRIDE 6 126.76 12686 CL15.18 BD BEN CANG EURO DINH VU DAP CTY TNHH DVHH MINH LONG
22:30 LADY ROSALIA 5.20 89.20 3939 CL15.18 LH BEN CANG EURO DINH VU HON DAU FGAS PETROL., JSC

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

00:30 GAS NIRVANA 5.50 105 5886 LH MALAYSIA BG CTY TNHH DVHH DONG DUONG
03:30 MAERSK SIHANOUKVILLE 7.50 185.90 37621 HA17.19.35,1220KW LH DA NANG VIPG.PORT CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
03:30 EVER CALM 9.30 172 21680 ST,SK,TC,970KW LH HONG KONG VIPG.PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
05:00 TIEN PHONG 03 2.80 30.80 85.10 CT QUANG NINH PTSC DV CTY CP DV HANG HAI HAI AU
07:30 KUO LUNG 7.30 168.60 18581 TP02.BD2,HL689 LH HONG KONG PTSC DV DVHH PHUONG DONG (ORIMAS) - CN CTY CP DLHH VN
07:30 GOLDEN NORI 6.70 117 12036 HL689.CL15 LH NHA TRANG BEN CANG EURO DINH VU CTY TNHH DVHH DONG DUONG
07:30 HAIAN TIME 5.80 161.85 18055 TP02.03 LH HONG KONG HAI AN CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
07:30 TAN CANG FOUNDATION 7.50 112.51 7040 HL699,SK LH SAI GON C128 CN CTY CP VTB TAN CANG
07:30 VAN HUNG 7 112.51 7020 HC36.45 LH SAI GON TV DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
07:30 WAN HAI 162 8.40 159.59 17697 TNK1,HC45 LH TAIWAN TV CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
08:00 BICH THANH 18 6.30 91.94 5235 DX,BD2 LH HA TINH DOAN XA CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
09:00 HOANG HA 135 (SB) 1.70 57 826.70 NT NINH BINH BACH DANG CTY TNHH HOANG HA
09:30 TRUONG XUAN 16 5.20 78.63 3224 LH CAN THO TIEN MANH CTY TNHH VTB XUAN TRUONG
10:20 THAI HA 66 (SB) 3.50 79.90 3916 LH SAI GON CANG CA HL CTY CP TM&VT THAI HA
10:30 HUU NGHI 01 2.50 79 3067 VC HAI DUONG VIET NHAT CTY TNHH TM DV HUU NGHI
11:30 GREAT DOLPHIN 6.50 115 7695 HL689.BD2 LH CHINA HAI LINH CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
12:00 OCEANWIN 8 6 98 4980 HC44.54 LH JAPAN CV CN CTY CP VIET LONG
17:00 TRONG ANH 45 4 69.85 1950 LH QUY NHON NAM NINH CTY CP VTB NAM THANH
21:30 HAI HA 618 5.70 79.90 3544.50 BD02 LH THAI BINH BEN CANG XANG DAU 19 - 9 CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến

05:00 THANH PHONG 28 (SB) 5 72.90 3111 LH HAI DUONG QUANG NGAI
07:00 QN6378(SB) 4.40 78.80 3476.57 LH HAI DUONG QUANG NGAI
05:00 HUNG DUNG 12(SB) 5.30 79 3411 LH DIEN CONG THANH HOA
05:00 VIET THANG 188 5 79.80 3050 LH CHIN FON SAI GON
09:30 MANH THANG 69 (SB) 3 79.80 3449.90 LH QUANG NAM HAI DUONG
01:00 LUCKY SEA 4.50 189.90 52246 SC NM NOSCO OPEN SEA
14:00 TIEN PHAT 18-BSL 3.20 79.90 3183.90 LH DUNG QUAT HAI DUONG
07:00 VIET THUAN 26 (SB) 3.40 65 1972 SC DIEN CONG NINH BINH
13:30 PHUONG DONG 45 (SB) 2.70 79.80 3273 LH DUNG QUAT HAI DUONG
09:30 MANH THANG 07 5.10 74.52 3029 LH VUNG TAU HAI DUONG
15:30 VIET THUAN 08 4 69.90 2311.30 LH VUNG TAU HAI DUONG
13:00 QUANG ANH 05 3.60 60 1225 LH NINH BINH MINH DUC
19:30 QUANG HUY 36 4.20 79.80 2901 LH VUNG TAU HAI DUONG
19:00 HONG DUONG 18 2 75 2688 LH KY HA CHIN FON