Cảng vụ Đà Nẵng

Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 07/06/2023

Kế hoạch tàu đến cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian đến Vị trí đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian rời Vị trí neo đậu Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian điều động Vị trí neo đậu từ Vị trí neo đậu đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 THÁI HÀ 89 VIET NAM 0 0 0 0 07/06/2023 07:00 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà