Cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 07/06/2023

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 01:00 TAN CANG 62 3,5 32 314 LH HICT THAI BINH CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
2 01:00 TAN CANG 86 3,5 32,2 110 LH HICT THAI BINH CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
3 06:30 DYNAMIC OCEAN 16 4,5 113,6 7.983 689,HA19 LH PETEC THANH HOA CTY CPTM DUC THO
4 08:30 LP HARMONY (SB) 4 96,5 5.585 SK,ST LH DINH VU DONG NAI CTY TNHH VTB LE PHAM
5 12:30 SENNA 3 4,2 96 3.003 689,699 LH EURO DINH VU CHINA CTY TNHH DVHH DONG DUONG
6 12:30 OTANA BHUM 8 148 13.883 HA17,19,699 LH NAM DINH VU HONG KONG CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
7 14:30 WAN HAI 281 7,3 182,8 23.752 K1,36 LH TAN VU CHINA CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
8 16:30 PRIDE PACIFIC 9,5 147 15.209 PW,689 LH NAM DINH VU SINGAPORE CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
9 16:30 INSPIRE 9,6 172,2 21.789 K1,HC43,1000KW LH TAN VU SINGAPORE DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
10 18:30 SATTHA BHUM 9,8 210,9 38.975 DT,TP2,3 LH NAM DINH VU CHINA CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 01:30 WIN STAR 6 95,8 5.033 HC45,47 LH CANG CA HA LONG HON DAU CTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
2 07:00 THINH LONG 25 2,8 78,6 3.256 VC CHUA VE VAT CACH CTY TNHH TM HIEU MINH

Kế hoạch tàu vào cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 07:30 HA LONG 68 (SB) 2 68 1.416 LH THAI BINH 19 - 9 CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
2 08:30 MINH ANH 08 5,4 79,7 3.868 LH CHINA HOANG DIEU CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
3 09:30 FAR EAST CHEER 6,5 124,5 7.747 HA17,19 LH CHINA CANG 128 CN CTY TNHH S5 VIET NAM TAI HAI PHONG
4 13:30 SIRI BHUM 7,6 143,9 13.017 689,HA19 LH CHINA MPC PORT CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
5 13:30 GOLD STAR 15 6,5 99,9 5.929 HA17,19 LH NGHI SON EURO DINH VU CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
6 15:30 ATLANTIC OCEAN 01 5 90 2.995 689 LH DUNG QUAT K99 CTY CPTM DUC THO
7 15:30 KYOTO TOWER 7,3 172 21.975 DV6,ST,760KW LH TAIWAN VIP GREEN PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
8 15:30 SITC HONGKONG 8,3 145,1 12.621 SK,ST LH CHINA DINH VU SITC VIETNAM
9 16:00 TAN CANG 86 4,2 32,2 110 LH THAI BINH HICT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
10 16:00 VINAFCO 26 7,2 121,4 7.225 HC43,54 LH DA NANG CHUA VE CTY CP VTB VINAFCO
11 17:30 VIETSUN CONFIDENT 7 117 7.781 HA17,19 LH HO CHI MIMH CANG 128 CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
12 18:00 STAR EXPLORER 8,1 141 12.265 ST,SK LH HONG KONG GREEN PORT VOSA HẢI PHÒNG.

Kế hoạch tàu qua luồng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến
1 06:30 VINH QUANG 179 2,7 79,9 VC HAI DUONG GIA DUC
2 11:00 TRUNG HUY 168 2,5 79,8 3.199 LH NGHE AN CHINFON